Huisreglement

Wij vinden het prettig dat u voor ons heeft gekozen. In dit huishoudelijk reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe wij te werk gaan en hoe de procedures verlopen bij Fernhout Fysiotherapie. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in onze werkwijze en om zo misverstanden te voorkomen.

Afspraak

Afspraken kunnen telefonisch (010 474 82 00), per mail info@fernhoutfysiotherapie.nl of online worden gemaakt.

Het is mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. De fysiotherapie zal dan tijdens de eerste afspraak een korte screening uitvoeren om te beoordelen of er een indicatie is voor verder onderzoek en/of behandeling. Een verslag van die screening wordt, na goedkeuring van de patiënt, naar de huisarts gestuurd.

Tijdens de eerste afspraak vragen wij uw identiteitsbewijs en pas van de zorgverzekeraar mee te nemen. Indien u op verwijzing komt van een arts, wilt u dan ook de verwijzing meenemen. Wij zijn verplicht de originele versie te bewaren in onze administratie.

Huisregels

 • Binnen de praktijk gedraagt een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers, gangen en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Wacht u alstublieft in de wachtruimte tot uw therapeut u ophaalt, tenzij dit anders met u is afgesproken.
 • Mobiele telefoons graag uitschakelen in de praktijk.
 • Vanwege de hygiëne zijn dieren niet toegestaan in de praktijk; ook niet in de wachtkamer.
 • Laat geen waardevolle bezittingen in de behandelruimte of wachtkamer achter. Fernhout Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verlies en/of beschadiging van bezittingen van patiënten/cliënten of anderen, in het pand of op het buitenterrein.
 • Vriendelijk verzoeken wij u om altijd uw afsprakenkaartje mee te nemen, zodat de fysiotherapeut uw volgende afspraak hierop kan invullen. Ook wanneer u de afspraak in uw eigen agenda zet.

Hygiëne

 • Graag bij ieder bezoek een handdoek meenemen.
 • Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u de algemeen geldende norm voor persoonlijke hygiëne in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging.
 • Bij het betreden van de sportzaal is het dragen van schoon schoeisel en het gebruik van een handdoek op de trainingsapparatuur verplicht.

Behandelingsprocedure

Gedurende de behandeling worden uw patiëntgegevens opgenomen. Hierbij worden naast uw patiëntgegevens ook uw verzekeringsgegevens en uw eventuele medicatiehistorie opgenomen in het patiëntendossier. Daarnaast zijn wij ook verplicht te vragen naar een identificatiebewijs en dit te noteren.

in het oriënterende gesprek wordt bepaald of de diensten van onze fysiotherapiepraktijk kunnen voldoen aan uw hulpvraag en -wens. Indien onze fysiotherapiepraktijk niet kan voldoen aan uw hulpvraag zullen wij u de mogelijkheden aanreiken oor een eventuele behandeling bij een andere zorgverlener.

Indien onze fysiotherapiepraktijk u van dienst kan zijn, zal de behandelsessie worden voortgezet. Elke behandelsessie zal circa 25 minuten duren. Uw behandelplan zal in samenspraak met u worden opgesteld. Indien tussentijds het behandelplan bijgesteld dient te worden, zal dit in overleg met u worden gewijzigd.

Verzekeringsgegevens

Iedere patiënt/cliënt is verantwoordelijk voor het overleggen van correcte verzekeringsgegevens betreffende verzekeringsmaatschappij, polisnummer en pakketvorm. Indien de, door u aangeleverde, gegevens niet correct zijn en de verzekeringsmaatschappij, op die gronden, de declaratie van Fernhout Fysiotherapie afwijst, dient u de kosten van de behandeling(en) zelf te betalen. Mogelijk worden er dan andere tarieven voor de behandeling gehanteerd.

De tarieven kunt u vinden op onze website en in de wachtkamer.

Iedere patiënt/cliënt dient zelf te informeren bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij naar het aantal behandelingen fysiotherapie waar hij/zij recht op heeft. Bij overschrijding van dit aantal dient de patiënt de kosten van de behandeling  zelf te betalen. Hij/zij ontvangt hiervoor een factuur die, contant of per bank, binnen 30 dagen voldaan dient te worden.

Verandering in uw verzekering? Geeft dit dan s.v.p. direct door.

Betalingsvoorwaarden

 • De patiënt dient vanaf de eerste behandeling kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden.
 • Gereserveerde behandelingen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch 010 474 82 00 of via e-mail info@fernhoutfysiotherapie.nl te worden afgezegd.
 • Afzeggingen voor een behandelingsafspraak op maandag dienen voor zaterdag 21.00 uur afgemeld te worden of anders uiterlijk op zondag voor 18.00 uur via e-mail (let op, dit moet minimaal 24 uur voor uw behandelingstijd te worden afgezegd).
 • Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zijn de kosten van de desbetreffende behandeling voor uw eigen rekening. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekering. De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn conform de tarievenlijst van de desbetreffende behandeling. U ontvangt hiervoor een factuur.
 • De tarieven voor een behandeling fysiotherapie kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen en worden jaarlijks op onze pagina aangepast.
 • Indien de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt, komen de behandelingen voor rekening van de patiënt/cliënt. De patiënt/cliënt dient de behandeling direct te betalen (contant, pin of via automatisch incasso).
 • Wanneer de betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim en brengt Fernhout Fysiotherapie de wettelijke rente en/of administratie kosten van €15,- over het verschuldigde factuur bedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt/cliënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.
 • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fernhout Fysiotherapie gerechtigd verdere behandelingen op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante of pin betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.
 • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fernhout Fysiotherapie gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle kosten met de incasso van gedeclareerde bedragen komen voor rekening van de patiënt/cliënt.
 • Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan uw fysiotherapeut of praktijkeigenaar.

Privacy                                                                                                                  

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registreert uw fysiotherapeut uw administratieve en eventuele medische gegevens. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Kwaliteit

Kwaliteit en service staan bij onze fysiotherapiepraktijk hoog in het vaandel. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar ondanks dat kwaliteit voorop staat bij ons, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent geholpen. Indien dit het geval is kunt u uw klacht of verbetersuggestie doorgeven aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkeigenaar. Indien gewenst zal die samen met u de geldende klachtenprocedure (conform de richtlijnen van het KNGF) doornemen. Wij hechten veel waarde aan patiënttevredenheid en daarom sturen wij na afsluiting van uw behandeltraject een mail met vragen over uw ervaring bij Fernhout Fysiotherapie. Deze informatie wordt door een onafhankelijke partij verzameld en teruggekoppeld naar ons en eventueel naar uw zorgverzekering. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken aan uw therapeut.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt onderbroken, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim. In overleg met de patiënt wordt de mogelijkheid aangeboden dat de behandeling door een andere collega wordt uitgevoerd.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. De stagiair wordt door ons begeleid tijdens onderzoek en behandeling van patiënten. Het komt voor dat een stagiair een gedeelte van de behandeling uitvoert. Indien u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken aan ons.