Privacyverklaring

Fernhout Fysiotherapie, gevestigd aan Zwanensingel 9, 3136 GZ Vlaardingen,

Burg. Wesselinkstraat 2, 3145 SB Maassluis en Trimpad 12, 3118 JJ Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Fernhout Fysiotherapie
Zwanensingel 9, 3136 GZ Vlaardingen
010 474 82 00
www.fernhoutfysiotherapie.nl

Algemeen

Fernhout Fysiotherapie neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we jou over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Fernhout Fysiotherapie maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Fernhout Fysiotherapie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie

Indien u bij één van de Fernhout Fysiotherapie praktijken een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut-cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Fernhout Fysiotherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medi- sche gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website of akkoord gaat met het plaatsen van foto of videomateriaal op social media.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • om een goede medische behandeling te geven
  • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.

Doorsturen van informatie

Fernhout Fysiotherapie stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

  • uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie
  • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken
  • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een
  • Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd

Beveiliging

Fernhout Fysiotherapie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fernhout Fysiotherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fernhout Fysiotherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fernhout Fysiotherapie op via info@fernhoutfysiotherapie.nl

Alle medewerkers binnen Fernhout Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks

 De website van Fernhout Fysiotherapie kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Fernhout Fysiothe- rapie kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van Fernhout Fysiotherapie verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene

Als cliënt heb jij rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

  • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk
  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.

Je mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen. Je mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.

  • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, kun je mailen naar info@fernhoutfysiotherapie.nl

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een cliënt, is Fernhout Fysiotherapie verplicht binnen vier weken te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door Fernhout Fysiotherapie, zal dit schriftelijk aan de cliënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor.

Fernhout Fysiotherapie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Vragen over privacy

Indien u vragen heeft over de wijze hoe Fernhout Fysiotherapie omgaat met de privacy van jouw gegevens, dan kunt u contact opnemen info@fernhoutfysiotherapie.nl of via 010 474 82 00.

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Voor klachten kunt u contact opnemen met info@fernhoutfysiotherapie.nl

Ook voor het uitoefenen van jouw rechten als betrokkene kunt u contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van jouw verzoek.

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 19 maart 2021.